people

Mongolian Dude along Shanghai's People-watching "Bund"


Taking it Easy, Xi'an


Girl in Concrete Park, Pingyao


"Boy", LDTX Dancer


Woman in Pingtan Tea House, Suzhou


Steady Liu, My Main Man at the Hua Feng Youth Hostel, Beijing


Men Playing Mahjong, Pingyao


"Titi", LDTX Dancer

Slackers, Pingyao